Novú stránku Univerzitnej knižnice UPJŠ nájdete na stránke:
 
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/